Urlop ojcowski

26 października 2017

Urlop ojcowski przysługuje tacie w wymiarze dwóch tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Może z niego skorzystać biologiczny ojciec, jak również ten przysposabiający dziecko.

Wniosek o urlop ojcowski

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego należy złożyć u pracodawcy nie później niż 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Wzory wniosków znajdują się na wielu stronach internetowych – wystarczy je pobrać i odpowiednio uzupełnić.

Kto płaci za urlop ojcowski

Tacie przebywającemu na urlopie ojcowskim przysługuje zasiłek wypłacany na takich samych zasadach jak macierzyński.

Urlop ojcowski a tacierzyński

Urlop ojcowski nie jest tożsamy z tacierzyńskim. Ten drugi jest przyznawany ojcu w momencie z rezygnacji przez matkę z przysługującego jej urlopu macierzyńskiego. Przy urodzeniu jednego dziecka tata może skorzystać z 6 tygodni takiego urlopu.

Dokumenty niezbędne do uzyskania urlopu ojcowskiego

Należy przedłożyć pracodawcy wniosek o urlop ojcowski oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Urlop ojcowski w kodeksie pracy

Zapis o urlopie ojcowskim znajduje się w kodeksie pracy (Art. 1823).

Urlop ojcowski a zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie w żaden sposób  nie skraca ani nie przerywa urlopu ojcowskiego.

Urlop ojcowski a działalność gospodarcza

Osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą nie przysługuje urlop ojcowski, mogą oni jednak starać się o zasiłek macierzyński za okres 14 dni.

Zobacz Również

Komentarze